Algemene voorwaarden

1. Dienstverlening Crowdience

Crowdience stelt een platform ter beschikking waarop informatie rondom de gezondheidsstatus en menselijk gedrag wordt verstrekt en door gebruikers kan worden uitgewisseld. Het platform Crowdience is enkel toegankelijk voor meerderjarige gebruikers tenzij zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. U staat er jegens Crowdience voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van Crowdience. Crowdience is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van andere gebruikers, waaronder de gegevens die zij ter beschikking stellen. Crowdience geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van gegevens die door gebruikers ter beschikking worden gesteld.

2. Toestemming deelname Crowdience

Bij inschrijving op Crowdience gaat u akkoord met de voorwaarden van Crowdience (drukfouten en onvolkomenheden voorbehouden) en geeft u toestemming uw informatie te gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden.

U heeft goed over deelname kunnen nadenken en bent naar tevredenheid over het onderzoek geïnformeerd. U heeft de informatie op Crowdience goed gelezen (en eventuele informatieteksten voorafgaand aan uw bezoek aan dit platform) en u bent in de gelegenheid gesteld om vragen over het onder­zoek te stellen. Uw vragen zijn daarbij naar tevredenheid beantwoord.

Als de onderzoeksresultaten gebruikt worden in wetenschappelijke publicaties of op een andere manier openbaar worden (bijvoorbeeld in een presentatie), dan zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren. Er wordt namelijk alleen gerapporteerd over gegevens van de onderzoeksgroep en niet over individuen. Uw account naam en e-mailadres is niet inzichtelijk voor de projectleider(s), moderator(s) en onderzoeker(s). U vinkt zelf aan dat u ook aan andere vragenlijsten wil meewerken en daarover bericht wilt ontvangen. Berichten die u ontvangt van Crowdience, zijn automatisch gegenereerd. Uw gegevens worden niet door derden ingezien of met ze gedeeld.

U heeft het recht uw toestemming op ieder moment weer in te trekken door uw deelname te beëindigen, zonder daarvoor een reden op te geven. U dient hiervoor in te loggen en uzelf uit te schrijven. U bent u ervan bewust dat dit niet tijdens een actieve vragenlijst verwerkt kan worden, maar wel na sluiting van de vragenlijst. U kunt daarbij aangeven of uw gegevens nog gebruikt mogen worden. Uw aangedragen vragen kunnen niet verwijderd worden, maar alleen uw antwoorden.

Crowdience neemt de ethische richtlijnen voor onderzoek in acht. De verschillende projecten kunnen zijn gekeurd door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) of door een Ethiek Commissie, bijvoorbeeld van het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc), de faculteit Sociale Wetenschappen (ECSW) van de Radboud Universiteit (RU), of een andere instelling.

3. Aanmaken account

Om deel te nemen aan Crowdience, dient u een gebruikersaccount aan te maken of in te loggen via IRMA op de manier zoals beschreven op Crowdience waarbij bepaalde gegevens worden gevraagd waaronder uw gebruikersnaam en e-mail adres. U staat er jegens Crowdience voor in dat de gegevens die u verstrekt juist en volledig zijn. U stemt ermee in dat Crowdience uw gegevens heeft in verband met het beheer van uw account. U zult anderen geen toegang verlenen tot uw account. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van uw account wordt gemaakt, ook als anderen van uw account gebruik maken, met of zonder jouw toestemming.

4. Misbruik van Crowdience en de gevolgen daarvan

U staat er jegens Crowdience voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van Crowdience en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast garandeert u dat u u te allen tijde zult houden aan deze gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de door Crowdience gegeven spelregels die bekend worden zodra u bent ingelogd.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Crowdience één of meer gedeelte(n) van Crowdience te wijzigen, bewerken, kopiëren of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot gegevens van Crowdience en/of gebruikers, de onderliggende methodiek, technologie en functionaliteit van Crowdience en de door Crowdience getroffen beveiligingsmaatregelen.

Naast de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn de volgende activiteiten die worden verricht in verband met Crowdience in strijd met de gebruiksvoorwaarden, namelijk die:

  • een commercieel karakter hebben zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van Crowdience;
  • een pornografische, gewelddadige, haatzaaiende of beledigende inhoud hebben;
  • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen en/of de systemen van Crowdience te omzeilen;
  • het gebruik van Crowdience op enige wijze beperken en/of hinderen.

Crowdience behoudt zich het recht voor om een gebruiker direct uit te sluiten van elk verder gebruik van het platform indien degene op enige wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige bepaling van Nederlands recht. Hierbij kan Crowdience nadere rechtsmaatregelen nemen en een schadevergoeding eisen. Crowdience behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie of materiaal zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van het platform te verwijderen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot het platform te ontzeggen.

5. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden, de disclaimer en privacyverklaring kunnen te allen tijde worden aangepast. Indien één of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van Crowdience is Nederlands recht van toepassing.

Contactgevens:

Als u meer informatie wilt, nu of in de toekomst, dan kunt u contact opnemen met de betreffende projectleider. De projectleider is bekend gemaakt in de informatiebrief die u vooraf aan uw deelname heeft ontvangen en/of in de informatietekst over het onderwerp op de pagina ‘vragen beantwoorden.’ Contactinformatie voor algemene vragen, opmerkingen of klachten over Crowdience kunt sturen naar: info@crowdience.nl

    Postadres:
  • Crowdience
  • Postbus 335
  • 6500 AH Nijmegen