Disclaimer

Informatie

De informatie die Crowdience toont is aan veranderingen onderhevig en kan worden aangevuld, verwijderd of aangepast. Crowdience is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de samenstelling van deze website en de daarin door Crowdience verstrekte informatie en opgenomen gegevens, of de door gebruikers gedeelde informatie uit vragenlijsten. Er kan op generlei wijze enig recht worden ontleend aan de informatie die u aantreft op Crowdience of die uit het gebruik van Crowdience voortvloeit. Ondanks de zorg en aandacht die Crowdience in acht neemt bij het onderhouden van het platform en het nakijken van de vragen voor ze aan een vragenlijst worden toegevoegd, aanvaardt Crowdience geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Crowdience. U vrijwaart Crowdience volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van dit platform.

Beweringen, meningen en ervaringen, geuit in vragen van gebruikers op de pagina's van het Crowdience platform, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Crowdience, de projectleider(s), onderzoeker(s) of moderator(s). Crowdience kan er niet voor instaan dat de informatie op dit platform geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt gedeeld. Alle informatie en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Daarnaast beoogt Crowdience op geen enkele wijze een patiënt-hulpverlener relatie te bieden, in welke vorm dan ook, en benadrukt Crowdience dat klachten, gedrag, gezondheidsstatus en behandeling alleen kunnen worden vastgesteld, geëvalueerd, en/of behandeld door een (medisch of gezondheidszorg)specialist.

Wanneer Crowdience links naar websites van derden weergeeft, aanvaardt Crowdience geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar het Crowdience platform. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Crowdience niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Crowdience is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@Crowdience.nl

Als u meer informatie wilt, nu of in de toekomst, dan kunt u contact opnemen met de betreffende projectleider. De projectleider is bekend gemaakt in de informatiebrief die u vooraf heeft ontvangen en/of in de informatietekst over het onderwerp op de pagina ‘vragen beantwoorden.’ Contactinformatie voor algemene vragen over Crowdience kunt u vinden op de webpagina ‘Contact.’

Eigendomsrechten

Het auteursrecht van de naam Crowdience, het platform, alle in deze website gebruikte broncode, de methodiek en haar inhoud berusten bij Crowdience en dr. ir. K.E. Bevelander. Crowdience behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op of via dit platform aangeboden informatie (waaronder ook alle teksten, video’s, algoritmen, grafisch materiaal en logo's). Dit houdt in dat het niet is toegestaan de op Crowdience vertoonde informatie danwel elementen waaruit dit platform bestaat, te kopiëren, opnieuw publiceren, verveelvoudigen of verspreiden (ook niet via een eigen netwerk), downloaden, commercieel exploiteren, of op enigerlei wijze openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wanneer hier toestemming voor verleend is, is dit voor uitsluitend informatieve, niet-commerciële doeleinden en onder vermelding van de bron. De gebruiker stemt ermee in dat hij ervoor zorgdraagt dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. Informatie waarin een hyperlink naar de betreffende content op Crowdience is opgenomen, mag wel openbaar gemaakt worden dan wel worden verspreid zonder voorafgaande toestemming. Daarvoor dient dus wel de betreffende hyperlink te worden gebruikt naar de content op Crowdience. Crowdience behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Crowdience dit bekend heeft gemaakt.

U stemt ermee in dat de gegevens (dat wil zeggen uw aangedragen vragen) die uzelf via Crowdience ter beschikking stelt, gebruikt/beantwoord worden door andere gebruikers van Crowdience. Voor zover nodig erkent u en stemt u ermee in dat u door het beschikbaar stellen van informatie aan Crowdience, u aan iedere gebruiker van Crowdience als wel de projectleider(s), onderzoeker(s) en moderator(s), een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de informatie en gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden, bewerken en openbaar te maken voor zover op grond van deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring is toegestaan. Crowdience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van gebruikers van Crowdience van deze gebruiksvoorwaarden.

Crowdience mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden, of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Crowdience, dit ter beoordeling van Crowdience. Daarnaast behoudt Crowdience zich het recht voor de op of via Crowdience aangeboden informatie en elementen (met inbegrip van deze disclaimer tekst) te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op Crowdience, de disclaimer, gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Crowdience©® is geregistreerd bij het BENELUX office for Intellectual Property; i-DEPOT & Trademark Register (0995248).

Cookieverklaring

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat bij een bezoek aan een website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat terecht komt. De cookies die Crowdience gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om u te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn en zonder die informatie vormen de cookies geen bedreiging voor uw privacy. Crowdience behoudt zich het recht voor deze cookieverklaring aan te passen.

Functionele cookies. Het Crowdience platform maakt hoofdzakelijk gebruik van niet-permanente ‘sessie cookies’. Met behulp van een sessie cookie worden statusgegevens en voorkeuren tijdelijk opgeslagen om het gebruiksgemak van een website te verhogen tijdens een bepaalde sessie. Hierdoor kan het Crowdience platform zoveel mogelijk aangepast worden op uw gebruik. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Analytische cookies. Het Crowdience platform maakt gebruik van Google Analytics om specifieke gebruikersstatistieken bij te houden, dat wil zeggen informatie over de ervaring, kwaliteit en effectiviteit van het platform. Zo kunnen we zien hoe lang en wanneer het platform wordt bezocht (maar niet door wie) en deze informatie wordt gebruikt om het platform te verbeteren. Hierbij wordt géén demografische informatie verzameld of informatie voor advertentie doeleinden.

Social cookies. Crowdience maakt géén gebruik van social cookies. Er zijn wel buttons opgenomen om webpagina’s van Crowdience te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn. Deze buttons linken Crowdience naar uw sociale media, maar er worden géén cookies geplaatst die afkomstig zijn van derden.

Tracking cookies. Crowdience maakt géén gebruik van tracking cookies. Let op dat zodra u zélf inhoud deelt vanuit Crowdience met derden via de sociale media buttons, zij informatie kunnen ontvangen dat u Crowdience heeft bezocht (bijvoorbeeld om persoonlijke profielen van u op te bouwen of voor advertentie doeleinden). Dit heeft mogelijk impact op uw privacy. Zij hebben in ieder geval nooit toegang tot enige informatie die u aandraagt en invult in het Crowdience platform.

Leest u de privacy verklaringen van Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens gekoppeld aan een cookie. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn op servers die ook buiten Europe staan, zoals in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookie-instellingen aanpassen. Via de browserinstellingen op uw computer kunt u te allen tijde reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Ook kunt u aangeven als u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. De wijze waarop verschilt per browser. Als u functionele cookies blokkeert, kan het zijn dat het Crowdience platform minder goed werkt. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. U kunt ook hier meer informatie vinden op de website van de consumentenbond.